Sākums

Aktualitātes

Jaunā Berģu baznīca

Sprediķi

Vēsture

Iesvētes mācības

Laulība baznīcā

Izglītības darbs

Draudzes padome

Kontakti

Pateicības

Information about Bergi Church in English

Jaunā Berģu baznīca "Dieva rokas"

Baznīcas stāvu plāni: pagrabstāvs, 1. stāvs, 2. stāvs.

Ir jāliek pamatakmens!

Vēstule - aicinājums šeit.

Ar devīzi „Celsimies un celsim!”, kas lasāma Nehemijas grāmatā, Berģu ev. lut. draudze ir iesākusi darbu pie Berģu luterāņu baznīcas celtniecības Garkalnes pagasta Berģos. 2001. gadā draudze saņēma zemes dāvinājumu no Berģu iedzīvotāja, tēlnieka Ojāra Siliņa ar novēlējumu, lai uz šīs zemes tiktu uzcelta baznīca. Lai būtu iespējama ne tikai baznīcas, bet arī draudzes dzīvei un darbam nepieciešamo telpu celtniecība, draudze ir noslēgusi papildu zemes nomas līgumu ar Garkalnes pagastu.

Līdz ar jauno baznīcu Berģu un apkārtnes iedzīvotāji, kā arī draudze iegūs gan jaunu dievnamu, gan telpas kristīgai izaugsmei un sadraudzībai, kā arī bērnu un jauniešu izglītošanai. Jaunajā baznīcā ir paredzēta dievkalpojumu telpa ar aptuveni 200 vietām, telpas izglītības darbam (svētdienas skolai, mākslas aktivitātēm un jauniešiem), telpas sadraudzības pasākumiem vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī telpas mākslas un mūzikas nodarbībām.

2004. gada maijā noslēdzās Berģu baznīcas skiču projektu konkursa 1. kārta, kurā no 18 iesniegtajiem darbiem uz 2. kārtu tika izvirzīti 4 darbi.

Noslēdzot konkursa 2. kārtu, žūrijas komisija par pamatu Berģu baznīcas projektēšanai izvēlējās arhitektu Andra un Līvas Tomsonu darbu „Dieva rokas”.

Ziedojumu vākšanai draudze ir atvērusi atsevišķu ziedojumu kontu, kurā ikviens, kas vēlas atbalstīt jaunās baznīcas celtniecību, var iemaksāt savu ziedojumu.

2006. gada 23. aprīlī draudze noslēdza līgumu ar arhitektiem par Berģu baznīcas pilna skiču projekta izstrādi un tehniskā projekta „0” cikla projektējuma izstrādi.

2008.gadā paveiktie svarīgākie darbi:
- tehniskā projekta nulles cikla izstrādāšana un saskaņošana, tai skaitā konstrukciju pilnīga atrisināšana,
- projekta ekspertīze,
- tehnisko noteikumu saņemšana no Latvenergo,
- atļaujas saņemšana no LELB būvniecības uzsākšanai,
- pieredzes un informācijas vākšana no citām draudzēm, kuras arī uzsākušas būvniecības darbus.

2008.gadā projekta vajadzībām no ziedojumiem ir iztērēta summa - 12937.18 LVL:

2009.gadā saziedots Ls 6186
2009.gadā izlietoti Ls 9027

2010. gadā saziedots Ls 5415
2010. gadā izlietots Ls 289 (zemes nomas maksa, administratīvie izdevumi)

2011.gadā saņemti ziedojumi - Ls 3834,55
2011.gadā izlietots - Ls 1251,49

2012.gadā saziedoti 2241 Ls
2012.gadā izlietoti 1511.67 Ls

2013.gadā saziedoti 7842.38 Ls
2013.gadā izlietoti 1138.18 Ls

2014.gadā saziedoti 15768.02 EUR
2014.gadā izlietoti 1612.98 EUR

 

Draudze un mācītājs regulāri lūdz par ziedotājiem.

SVĒTĪTAS LAI DĀVANAS UN DĀVANU DEVĒJI!

LR Finanšu ministrija ir draudzei piešķīrusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas ziedotājiem ļauj saņemt ienākumu nodokļa atlaides (sīkāka informācija pie draudzes priekšnieces Andas, t. 29529017).

Aicinām ikvienu atbalstīt Berģu baznīcas projektu ar savu ziedojumu!

Ziedojumu konts mērķprogrammai
„Berģu baznīca”:
Swedbank (HABALV22)
Konts Nr. LV44HABA0551004450846
Saņēmējs: Berģu ev. lut. draudze
Reģ. Nr.: 90000256518

Iespējams ziedot arī anonīmi – ziedojumu urnās, kas izvietotas baznīcā dievkalpojuma laikā.